Mobirise

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถ
Advanced Placement Test (APTEST)
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบ
วันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ