Mobirise

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถ
(Advanced Placement Test)
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
เปิดรับสมัคร วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09:30 น.
ถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ระบบจะเปลี่ยนสถานะ
การชำระเงินให้ภายใน
2 วันทำการ หลังจากชำระเงินค่าสมัคร

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ