ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

สอบวัดระดับความสามารถ Advanced Placement Test (APTEST)

1

ประกาศรายชื่อผูได้รับรางวัล

สอบวัดระดับความสามารถ Advanced Placement Test (APTEST)
ตรวจสอบรายชื่อ

2

การรับรางวัล

เอกสารต้องเตรียมในวันรับรางวัล
     1.​ สำเนาบัตรประชาชน ​/ บัตร​ประจำตัว​นักเรียน​
       พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง​ 1 ชุด
     2.​ แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

     3.​ จัดพิธีมอบรางวัล​ ในวันศุก​ร์ที่​ 20​ ธันวาคม​ 2562​ เวลา​ 14.00 น.​
       ณ​ Learning​ space​ ชั้น1​ อาคารวิชาการ 2​
       มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​สุร​นารี
3

ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสาน : นางสาวปิยพร​ วงมณี​
โทรศัพท์ : 044-22-4191
Email: piyaporn.w@sut.ac.th​

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ