โครงการสอบวัดระดับความสามารถ (Advanced Placement Test)
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายละเอียดโครงการ

1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจได้เข้าสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือนักเรียน Home School ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ ณ วันที่เปิดรับสมัคร
2

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือ กศน. หรือ ปวช. หรือนักเรียน Home School ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ ณ วันที่เปิดรับสมัคร

3

วิชาที่เปิดสอบ

 1. แคลคูลัส
  มีเนื้อหาครอบคลุมระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (หนึ่งภาคการศึกษา) ดังนี้
  ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตราสัมพันธ์
  และการวาดกราฟ ฟังก์ชันผกผัน ฟังก์ชันอดิศัย อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
  ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส
 2. เคมี
  มีเนื้อหาครอบคลุมระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (หนึ่งภาคการศึกษา) ดังนี้
  ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
  พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี
  สมบัติทั่วไปของกรดและเบส จลนพลศาสตร์เคมี
 3. ชีววิทยา
  มีเนื้อหาครอบคลุมระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (หนึ่งภาคการศึกษา) ดังนี้
  เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ หลักการถ่ายทอดพันธุกรรม พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและดีเอ็นเอเทคโนโลยี นิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ประชากร ระบบนิเวศและชีวมณฑล วิวัฒนาการและกลไกการเกิดวิวัฒนาการ
 4. ฟิสิกส์
  มีเนื้อหาครอบคลุมระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (หนึ่งภาคการศึกษา) ดังนี้
  การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน ระบบอนุภาค การอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิก การกวัดแกว่งแบบมีแรงต้านการเคลื่อนที่และแบบมีแรงบังคับที่เป็นคาบ สมบัติทั่วไปของคลื่นกล เสียง สถิตศาสตร์และพลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น
4

วิธีการสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวิชาได้ที่ http://aptest.sut.ac.th ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

5

การชำระเงินค่าสมัคร

 • ค่าสมัครวิชาละ 100 บาท โดยให้เข้าสู่ระบบแล้วพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัครสอบ แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามที่ระบุ หรือที่ตู้ atm ของธนาคารไทยพาณิชย์ ขยายระยะเวลาการชำระเงิน กำหนดชำระภายในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การสมัครสอบ ทั้งนี้ สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ภายหลังการชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ

6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ภายในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทาง http://aptest.sut.ac.th

7

วันสอบและสถานที่สอบ

 • วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
  สอบวิชา ฟิสิกส์ เวลา 09.00 - 12.00 น. (3 ชั่วโมง)
  สอบวิชา เคมี เวลา 13.00 - 17.00 น. (4 ชั่วโมง)
 • วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
  สอบวิชา ชีววิทยา เวลา 09.00 - 12.00 น. (3 ชั่วโมง)
  สอบวิชา แคลคูลัส เวลา 13.00 - 17.00 น. (4 ชั่วโมง)

  สถานที่สอบ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   จังหวัดนครราชสีมา

  • โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
   จังหวัดชัยภูมิ

  • โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
   จังหวัดบุรีรัมย์

  • โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   จังหวัดสุรินทร์

8

การประกาศผล

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศผลการสอบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทาง http://aptest.sut.ac.th ทั้งนี้ ภายหลังจากประกาศผลแล้ว สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองคะแนนสอบได้ โดยคะแนนดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับจากวันประกาศผลสอบ

9

รางวัลและเกียรติบัตร

 1. ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละวิชา จะได้รับรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ กรณีผู้ที่มีคะแนนสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน เงินรางวัลดังกล่าวจะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนผู้ได้รับรางวัล
 2. ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร
 3. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จะจัดพิธีมอบรางวัลในเดือนธันวาคม 2562 โดยจะแจ้งกำหนดการและสถานที่ให้ทราบในภายหลัง
10

ขั้นตอนการสมัครมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

1

ขั้นตอนที่ 1

อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

2

ขั้นตอนที่ 2

ใส่รูปถ่ายสุภาพ หน้าตรง ใบหน้าชัดเจน สวมชุดนักเรียน ด้านหลังเป็นพื้นเปล่า
สามารถใช้รูปถ่ายจากมือได้ และถ่ายรูปบัตรประจำตัวนักเรียน ถ่ายแบบพอดีกับบัตร กรอกข้อมูลส่วนตัว กรอกข้อมูลโรงเรียน ให้ครบถ้วน

3

ขั้นตอนที่ 3

เลือกวิชาที่ต้องการสอบ และสนามสอบ (สามารถเลือกสอบได้มากว่า 1 วิชา โดยมีค่าสมัครวิชาละ 100 บาท)

4

ขั้นตอนที่ 4

สรุปรายละเอียดการสมัครทั้งหมด ถ้าถูกต้องให้กดปุ่มยืนยัน หากไม่ถูกต้องให้กดปุ่มย้อนกลับเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

5

ขั้นตอนที่ 5

เสร็จสมบูรณ์ พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เท่านั้น

ระบบจะเปลี่ยนสถานะการชำระเงินให้ภายใน
2 วันทำการ หลักจากชำระเงินค่าสมัคร

หมายเหตุ :
1. นักเรียนสามารถเข้ามาพิมพ์ใบชำระเงินใหม่ได้อีกครั้ง โดยเข้าไปที่ปุ่มเมนู
"ตรวจสอบรายชื่อ"
ด้านบน


2.ภายในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หากนักเรียนพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครแล้ว และต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร นักเรียนต้องเข้าไปที่เมนู "ตรวจสอบรายชื่อ" และเลือก ยกเลิกการสมัคร นักเรียนจึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกครั้ง

2. หากนักเรียนชำระเงินแล้ว และชำระมาซ้ำซ้อนทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะไม่ดำเนินการในการคืนเงินให้ทุกกรณี !!ระบบปิดรับสมัครแล้ว !!

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ